CÁC TIỆN ÍCH

 LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 22
  • Hôm qua: 51
  • Tổng lượt: 46740

 LỊCH VẠN NIÊN

Doan Thes

Hiển thị 1-1 của 1 kết quả.
ID: 3
Tiêu đề: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CẦU KÈ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 – 2015
Hình ảnh: 144470238120151013_Congdoan.JPG
Nội dung trích yếu: Công đoàn Giáo dục huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 – 2015 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn năm học 2015 – 2016.
Nội dung chính: <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 8 năm 2015, C&ocirc;ng đo&agrave;n Gi&aacute;o dục huyện Cầu K&egrave; tổng kết hoạt động C&ocirc;ng đo&agrave;n năm học 2014 &ndash; 2015, định hướng một số nhiệm vụ trọng t&acirc;m C&ocirc;ng đo&agrave;n năm học 2015 &ndash; 2016.&nbsp;Đến dự Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Đặng Th&agrave;nh Như &ndash; HUV, Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động huyện, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Liễu &ndash; HUV, Trưởng Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo huyện.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả C&ocirc;ng đo&agrave;n đ&atilde; đạt được trong năm học qua: C&ocirc;ng đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp chặt chẽ với ch&iacute;nh quyền đồng cấp kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; kiến nghị những ch&iacute;nh s&aacute;ch hiện h&agrave;nh đối với nh&agrave; gi&aacute;o v&agrave; lao động được thực hiện đ&uacute;ng, đủ v&agrave; kịp thời.CĐCS trực thuộc đ&atilde; tổ chức v&agrave; duy tr&igrave; được việc g&oacute;p vốn xoay v&ograve;ng ( mỗi người g&oacute;p từ 100.000 đồng/ người/ th&aacute;ng, t&iacute;nh trong năm c&oacute; tr&ecirc;n 1.200 lượt người tham gia) thể hiện được tinh thần đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.Nh&acirc;n ng&agrave;y th&agrave;nh lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều CĐCS đ&atilde; tổ chức những hoạt động thiết thực để kỷ niệm ng&agrave;y 20/10 như tổ chức toạ đ&agrave;m về kiến thức gia đ&igrave;nh, h&aacute;i hoa d&acirc;n chủ, họp mặt &ocirc;n lại truyền thống nữ, biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch, tấm gương ti&ecirc;u biểu của nữ đo&agrave;n vi&ecirc;n&hellip; Ph&aacute;t động phong tr&agrave;o hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo cứu người, trong năm học c&oacute; 230 đo&agrave;n vi&ecirc;n đăng k&yacute; hiến m&aacute;u, kết quả lấy được 206 đơn vị m&aacute;u C&ocirc;ng đo&agrave;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m tập trung chỉ đạo việc x&acirc;y dựng C&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở &nbsp;vững mạnh, quan t&acirc;m đến chất lượng hoạt động, qua kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại cuối năm c&oacute; 53/53 CĐCS đươc xếp loại vững mạnh, C&ocirc;ng đo&agrave;n Gi&aacute;o dục được Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động huyện xếp loại tốt. C&ocirc;ng đo&agrave;n đi v&agrave;o nề nếp hoạt động, c&oacute; kế hoạch, chương&nbsp; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, bộ m&aacute;y tổ chức được kiện to&agrave;n. Ngay từ đầu năm học c&oacute; 53/53 đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCC, th&ocirc;ng qua Hội nghị CBCC c&aacute;c cấp C&ocirc;ng đo&agrave;n trong huyện c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền giải quyết tốt việc triển khai thực hiện c&aacute;c chế độ ch&iacute;nh s&aacute;ch cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c quy chế của cơ quan đơn vị.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị cũng th&ocirc;ng qua một số nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong năm học 2015 &ndash; 2016 như:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Tổ chức tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; lao động thực hiện tốt đường lối ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p Luật của Nh&agrave; nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm. Tham gia x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, giới thiệu ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n mới trong đơn vị.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Tiếp tục thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua c&aacute;c cuộc vận động lớn của ng&agrave;nh đạt hiệu quả cao, c&aacute;c cuộc vận động thiết thực tr&aacute;nh h&igrave;nh thức, ph&ocirc; trương để tạo sự chuyển biến thực chất về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tr&igrave;nh độ năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của đội ngũ Nh&agrave; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục trong ng&agrave;nh.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Tham gia thực hiện chế độ ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan đến quyền, lợi &iacute;ch của Nh&agrave; gi&aacute;o v&agrave; người lao động; t&iacute;ch cực thực hiện tốt c&aacute;c cuộc vận động ủng hộ quy&ecirc;n g&oacute;p của Ng&agrave;nh để tự chăm lo v&agrave; chăm lo tốt hơn cho đời sống nh&agrave; gi&aacute;o v&agrave; người lao động; Thực hiện tốt hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t thực hiện Luật lao động ở c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Tiếp tục x&acirc;y dựng hệ thống tổ chức c&ocirc;ng đo&agrave;n vững mạnh theo điều lệ C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam<strong>. </strong>C&ocirc;ng đo&agrave;n Gi&aacute;o dục chủ động x&acirc;y dựng Quy chế phối hợp hoạt động với chuy&ecirc;n m&ocirc;n đồng cấp, c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o sơ tổng kết trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện phối hợp.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bậc n&ecirc;u tr&ecirc;n, trong năm học 2014 &ndash; 2015, C&ocirc;ng đo&agrave;n Gi&aacute;o dục huyện c&oacute; 01 tập thể v&agrave; 08 c&aacute; nh&acirc;n được Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động tỉnh x&eacute;t khen thưởng, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động huyện tặng giấy khen cho 30 c&aacute; nh&acirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Gi&aacute;o dục huyện tặng giấy khen cho 294 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong phong tr&agrave;o thi đua lao động giỏi v&agrave; x&acirc;y dựng Tổ chức c&ocirc;ng đo&agrave;n vững mạnh năm học 2014 &ndash; 2015.</p> <p> &nbsp;</p>